Bricking the Milestone/Droid, ETA 80s.....
2010/04/14 23:26